Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HUURBEMIDDELING

Randstadrent

 

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever : Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die randstadrent een opdracht heeft

verstrekt tot het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte en het daartoe bemiddelen tussen

verhuurder en opdrachtgever

Verhuurder : de (rechts)persoon welke woon- of bedrijfsruimte wenst te verhuren

Randstadrent : Een zelfstandig woonbemiddelingsbureau als bedoeld in de verordening op

de woningbemiddelingsbureaus 1990, 20-12-1989 nr. 1546 ( gemeenteblad 1990, afd. 3 volgnr. 29

zoals vastgelegd door de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam bij raadsbesluit van 1995

en/of de verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureau ’s 2006 . Onder Randstadrent  is tevens te verstaan haar rechtsopvolgster.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Randstadrent en

opdrachtgever. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt, tenzij uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten, waarmede opdrachtgever instemt

door ondertekening van deze overeenkomst.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van deze voorwaarden door

Randstadrent en opdrachtgever, registratie van diens gegevens en betaling van de kosten

als bedoeld in artikel 4.

3.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever voorts verplicht aan Randstadrent  een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

3.3 Alle door randstadrent gedane aanbiedingen, zowel schriftelijk als ook mondeling, zijn

vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

3.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor een woning waarvoor een woonvergunning

vereist is, dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van de

opdrachtgever.

3.5 Woningzoekende en verhuurder zullen zich bij het aangaan van de overeenkomst op de hoogte

dienen te stellen en kennis te nemen van de verordening op de woning- en

kamerbemiddelingsbureau ‘s 2006 .

 

Artikel 4 Kosten van inschrijving

4.1 Opdrachtgever is aan garanthuren bij registratie eenmalig verschuldigd een bedrag

van € 29,95,-- inclusief Btw . Dit bedrag dient direct bij de inschrijving/registratie per pin te worden

voldaan.

4.2 De inschrijving heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en zal door het enkele verstrijken van

de tijd geacht worden te zijn vervallen.

 

Artikel 5 Werkzaamheden

5.1 De aanvang van de werkzaamheden van randstadrent geschiedt na het voldoen aan

de voorwaarden als in artikel 3 omschreven.

5.2 De werkzaamheden die door randstadrent zullen worden verricht , bestaan onder

meer uit het met opdrachtgever bezichtigen van in aanmerking komende woonruimtes c.q.

bedrijfsruimtes en het adviseren op het gebied van huur en verhuur.

 

Artikel 6 Betaling

6.1 Indien uit de bemiddeling door randstadrent voor de opdrachtgever een

huurovereenkomst voortvloeit, is opdrachtgever aan randstadrent geen

vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Randstadrent kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele

( vermeende ) materiële of immateriële schade, al dan niet voortkomend uit ( vermeende ) gesloten

overeenkomsten tussen opdrachtgever en een verhuurder.

7.3 Randstadrent is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder na

ondertekening van de (ver)huurovereenkomst zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. In

voorkomende gevallen dient huurder zich rechtstreeks te wenden tot de verhuurder.

7.4 Randstadrent kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van

informatie, geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de haar

verstrekte gegevens en informatie.

7.5 Als een (Nederlandse) rechterlijke instantie desondanks van mening is dat Randstadrent wel aansprakelijk is voor een door opdrachtgever geleden schade, wordt de

hoogte van de schadevergoeding beperkt tot maximaal een bedrag van € 500,--

 

Artikel 8 Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van Toepassing. In geval van een geschil is de

Rechtbank te Amsterdam bij uitsluiting, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen, bevoegd

hiervan kennis te nemen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud voor akkoord getekend te Amsterdam op ………………………….

Login